Johan Huizinga 1872-1945

Chronologisch per 7 jaar

Bij dit overzicht in perioden van 7 jaar is gekozen de levensjaren van Johan Huizinga samen te laten vallen met kalenderjaren. Huizinga is op 7 december geboren, er is dus een verschil c.q. overlap van 24 dagen. Op een periode van 7 jaar is dit een onnauwkeurigheid van 1%. De idee is dat de winst van deze ordening, te weten inzicht in mogelijke relatie tussen onderwerp, tijd(geest) en Huizinga zijn leeftijd, een 1% onnauwkeurigheid acceptabel maakt.

 

Van 0 tot 7 jaar         Van 1872 tot 1880

1872    Geboorte op 7 december – heeft een broertje Jakob (1870)
.            Groningen: hoek van de Oosterstraat en de Papengang
1874    Overlijden moeder Jacoba Huizinga-Tonkens (1841) tijdens bezoek aan Texel
.            Verhuizen naar het Lopende Diep 1, Groningen
1876    Huwelijk vader met Harmanna de Cock
1879    Maskerade ter gelegenheid van lustrum van Vindicat

Van 7 tot 14 jaar         Van 1880 tot 1887

.            Lagere school
1885    Studietijd Gymnasium Groningen, woont in de Turftorenstraat (huidige nummer 15)
1885    Geboorte halfbroer Herman

Van 14 tot 21 jaar         Van 1887 tot 1894

1890    Woont in zijn eindexamenjaar gym. aan het Hoge der A 19

1891    Belijdenis en doop in de Doopsgezinde kerk te Groningen – 15 maart
.            Universiteit Groningen – Studie Nederlandse letteren
1892    Eerste kennismaking met jkvr. Mary Vincentia Schorer (geb. 1877)
1893    Kandidaatsexamen

Van 21 tot 28 jaar         Van 1894 tot 1901

1894    Overlijden opa Jakob Huizinga (1809)
.            Interesse in de Tachtigers
.            Interesse in kunst
1895    Docteraalexamen en wintersemester Leipzig
1896    Voorstel dissertatie: ‘Opzet voor studie over licht en geluid’ afgewezen
1897    Promotie/dissertatie ‘De vidûsaka in het Indisch Tooneel’ – 28 mei
1897    Docent geschiedenis aan de gemeentelijke HBS te Haarlem – tot 1905
1899    Hendrik Kern

Van 28 tot 35 jaar         Van 1901 tot 1908

1902    Huwelijk met jkvr. Mary Vincentia Schorer (1877) – 24 maart
1903    Geboorte dochter Elisabeth
1903    Overlijden vader Dirk Huizinga (1840)
1903    Overlijden halfbroer Herman
1903    Privaat-docent in de Oudheid- en Letterkunde van Voor-Indië te Amsterdam – tot 1905
.            Oratie ‘Over studie en waardering van het Buddhisme’
1903    Van den vogel Charadrius
1905    Geboorte zoon Dirk
1905    Hoogleraar vaderlandse en algemene geschiedenis te Groningen
.            Oratie ‘Het Aesthetisch Bestanddeel van Geschiedkundige Voorstellingen’ – 4 november
1905    Woont op Emmaplein 4 – vanaf 1905?
1906    De opkomst van Haarlem
1906    Geboorte zoon Leonhard – 3 augustus
1907    De vergadering der Staten-Generaal op 10 juni 1584 na den Noen
1907    Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Ver. Haerlem

Van 35 tot 42 jaar         Van 1908 tot 1915

1908    Over de renaissance te Delft – lezingen
1908    Geboorte zoon Jacob Herman (Jim)
1909    De romeinsche Mijlpaal van Monster
1911     Rechtsbronnen der stad Haarlem
1911    Verlengde Hereweg 183: ‘Klein Toornvliet’ landhuis zuidgrens van Groningen Stad
.            (bouwjaar 1905 naar ontwerp Groningse architect Huurman)
1912    Geboorte dochter Hermanna Margaretha (Retha)
1912    Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef – lezing
1913    De betekenis van 1813 voor Nederland’s geestelijke beschaving
.            (herdenkingsrede Sir Philip Sidney)
1913    Diagnose kanker bij echtgenote – april
1914    Geschiedenis der Universiteit te Groninger gedurende de 3e eeuw van zijn bestaan,
.            1814-1914
1914    Overlijden echtgenote – 21 juli
1914    Begin wereldoorlog – 1 augustus
1914    Bine de Sitter/ Domburg (zus van vriend Willem) neemt de zorg voor de kinderen op zich

Van 42 tot 49 jaar        Van 1915 tot 1922

1914    Hoogleraar algemene geschiedenis te Leiden – 28 okt 1914 / verhuizing naar Leiden
.            Oratie ‘Over historische levensidealen’ – 27 januari 1915
1915    Westfriesche en Kennemer Dingtalen
1915    Toespraak van den voorzitter in Jaarboek van de Maatschappij der Ned. Letterkunde
1916    Benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 28 april
1916    Lid van de redactie van ‘De Gids’ – tot 1932
1916    De kunst der van Eyck’s in het leven van hun tijd – lezing
1918    Mensch en menigte in Amerika
1918    Voorzitter van de Mij. Der Ned. Letterkunde te Leiden – tot 1919
1919    Herfsstij der Middeleeuwen
1919    Staatszin en zakengeest in Amerika
1920    Het probleem der Renaissance – lezing
1920    Het historisch museum – lezing / lid Museumwerkgroep? (noemt ‘historische sensatie’)
1920    Een oude schippersterm
1920    Overlijden zoon Dirk – 20 maart
1921    De figuur van den dood bij Dante – lezing
1921    Ernest Seillière – lezing
1921    Twee worstelaars met den Engel – lezing
1921    Een schakel in de ontwikkeling van de term Middeleeuwen

Van 49 tot 56 jaar         Van 1922 tot 1929

1922    Noodwendig vertoog, n.a.v. C.D.J. Brand
1923    Van Instituut tot Akademie
1924    Erasmus
1924    Herbst des Mittelalters
1924    The Waning of the Middle Ages
1924    How Holland became a Nation – lezing
1925    Hugo de Groot en zijn eeuw – lezing
1925    Grotius’ plaats in de geschiedenis van den menschelijke geest
1926    Tien studiën (bij Hanssen zijn de studiën niet afzonderlijk vermeld)
.            1. Uit de Voorgeschiedenis van ons Nationaal Besef
.            2. De Beteekenis van 1813 voor Nederland’s Geestelijke Beschaving
.            3. Twee Herdenkingsreden over Hugo de Groot
.            – Hugo de Groot en zijn Eeuw
.            – Grotius’ Plaats in de Geschiedenis van den Menschelijken Geest
.            4. Van Instituut tot Akademie
.            5. Het Ontstaan van het Engelsche Parlement
.            6. Rosencrantz en Guildenstern
.            7. Engelschen en Nederlanders in Shakespeare’s Tijd
.            8. Een merkwaardig Bijgeloof: Onnoozele Kinderen als Ongeluksdag
.            9. Bernard Shaw’s Heilige
.            10. Het Probleem der Renaissance
1926    Reis door de Verenigde Staten van Amerika
1926    Koning Eduard IV van Engeland in ballingschap
1926    Der Einfluß Deutschlands in der Geschichte der niederländischen Kultur – lezing
1927    Amerika levend en denkend
1927    Leven en werk van Jan Veth
1927    De nieuwe uitgave van Vondel – lezing
1927    Taak en termen der beschavingsgeschiedenis – lezing
1927    Eredoctoraat te Tübingen

Van 56 tot 63 jaar        Van 1929 tot 1936

1929    Cultuurhistorische verkenningen
.            1. De taak der cultuurgeschiedenis
.            2. Renaissance en realisme
.            3. Duitschland’s invloed op de Nederlandsche beschaving
.            4. Over de definitie van het begrip geschiedenis – Med. der KAW Afd. Letterkunde 1929
.            5. De figuur van den dood bij Dante – De Gids, 1921 III
.            6. Kleine samenspraak over de thema’s der romantiek – De Gids, 1929 I
1929    Kleine samenspraak over de thema’s der Romantiek – lezing
1929    Renaissance en realisme – lezing
1929    Over een definitie van het begrip Geschiedenis
1929    Voorzitter van de Afdeling Letterkunde van de KAW te Amsterdam (11 nov.) tot 1942
1930    Gastcolleges/-docent aan de Sorbonne – maart/april
1930    Reis naar en lezingen in Nederlands Indië – december/maart 1931
1930    Wege der Kulturgeschichte
1930    L’ état Bourguignon – lezing
1931    De immoralist die God vond – lezing
1932    Holländische kultur des siebzehnten Jahrhunderts
1932    Le Déclin du Moyen-Âge
1932    Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem Theologischen bei Alanus de Insulis
1932    Alanus des Insulis
1932    Lezingen te Keulen, Marburg en Műnster
1932    Rector van de Leidse universiteit
1932    Treedt uit de redactie van De Gids
1932    Een praegothieke geest: Johannes van Salisbury – lezing philologencongres
1932    Rector magnificus – tot 1933
1933    Lezing te Berlijn, 27 en 28 januari (31 januari Hitler aan de macht)
1933    Affaire plagiaat Colenbrander
1933    Affaire Duitser Von Leers – ontzegde deze de toegang tot de Universiteit van Leiden
1933    Vriendschap met André Jolles ten einde – 9 oktober
1933    Lid van de Commission International de Coopération Intellectuelle te Parijs (Volkenbond)
1933    Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mitteleuropa
1933    Burgund, Eine Krise des romanisch-germanischen Verhältnisses
1933    Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur
1933    Discours sur l’avenir de l’esprit Européen – lezing
1933    Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende eeuw – lezing
1933    Een praegotieke geest: Johannes van Salisbury – lezing
1934    Lettre a M. Julien Benda
1934    Nederland’s Geestesmerk
1934    De laatste spellingsronde – lezing
1934    Voordrachten aan de zomeruniversiteit te Santander (Spanje)
1935    Crisis der cultuur – lezing te Brussel
1935    In de schaduwen van morgen
1935    Abaelard – lezing
1935    Burg en Kerspel in Walcheren
1935    Henri Pirenne

Van 63 tot 70 jaar        Van 1936 tot 1943

1936    Erasmus űber Vaterland und Nationen – lezing
1936    Wat is historische belangstelling? Hoe ontstaat en groeit zij? – lezing Woudschoten, Zeist
1937    Getuige bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard – 7 januari
1937    De wetenschap der geschiedenis
1937    Eredoctoraat te Oxford
1937    Scaldemariland
1937    Huwelijk met Auguste Alwine Caroline Maria Schölvinck / Goesje (1909) – 4 oktober
1938    Genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur
1938    Homo ludens
1938    Der Mensch und die Kultur
1938    Terugblik op Nederland’s groei in de veertig jaren van het regeeringsjubileum – lezing
1939    Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving
1940    Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het eind der 19e eeuw
1940    Conditions for a Recovery of Civilisation – lezing
1941    Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw
1941    Over vormverandering der geschiedenis – lezing
1941    De wetenschappen in het algemeen en die der afdeeling Letterkunde
1941    Geboorte dochter Laura Maria – 4 november
1941    Sluiting van de Leidse universiteit – 27 november
1942    Gijzelaar in Kamp St. Michielsgestel – 7 augustus / 24 oktober
1942    Gaat met vrouw en kind wonen in De Steeg bij Arnhem – 8/9 november
1942    Ontslag als hoogleraar

Van 72 tot 74 jaar        Van 1943 t/m 1 februari 1945

1943    Geschonden wereld (verschenen 1945)
1943    Mijn weg tot de historie (verschenen 1947)
1945    Overlijden – 1 februariGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Couldn't connect to server